ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestelling en verkooptransacties via de website www.rafeandshiro.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant deze verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud.

Rafe & Shiro’s behoudt zich het recht om de verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.
Deze voorwaarden zijn ook te verkrijgen via PDF-file en kan op vraag van de klant ook per mail of post verzonden worden.

 1. VERKOPER
  Rafe & Shiro’s heeft haar maatschappelijke zetel te 3590 DIEPENBEEK, Binnenveldstraat 106 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Onderneming (KBO) onder het nummer 0665.956.468. Het BTW nummer is BE 0665.956.468 (“Verkoper”).
  E-mailadres: rafeandshiro@hotmail.com en telefoonnummer is 0495/66.97.19
 2. TOEPASSING
  Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.
 3. OFFERTES EN AANVAARDING VAN DE BESTELLING
  Al onze offertes zijn vrijblijvend. Rafe & Shiro’s  is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd is of nadat de uitvoering ervan gestart is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
 4.  LEVERING
  De producten worden geleverd in België en Nederland waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal plaatsvinden in de mate van het mogelijke binnen het tijdstip zoals aangegeven op de infopagina rond Verzending. In de meeste gevallen geldt dat de verzending van de kaartjes, sjablonen en stickers plaatsvindt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling. De houten decoraties worden binnen 2 à 3 weken verzonden, afhankelijk of deze standaard in onze shop staat, of dat dit op maat gemaakt dient te worden. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Als de producten een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden, zal u binnen 3 weken via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Rafe & Shiro’s behoudt zich het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Ingeval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven, bevatten de op deze website vermelde prijzen, niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. 

 1. VERLIES EN SCHADE DOOR VERZENDING
  Rafe & Shiro’s is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van producten tijdens verzending via Bpost. Hebben de bestelde producten schade opgelopen tijdens de verzending, dan probeer ik samen met jou tot een oplossing te komen. 
 2. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De geleverde goederen blijven eigendom van Rafe & Shiro’s tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet-betaling behoudt Rafe & Shiro’s het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper. Sjablonen, kaartjes, bloemen, stickers en houten decoraties mogen niet verder verkocht worden in andere winkels, online of eender welke plaats, tenzij de toestemming schriftelijk bekomen werd. 
 3. KLACHTEN
  Rafe & Shiro’s doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. 
  Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dienen binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht tot terugbetaling. Meld je klacht per mail aan rafeandshiro@hotmail.com.
  Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.
 4. WAARBORG
  De waarborg gegarandeerd door Rafe & Shiro’s beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenverkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Rafe & Shiro’s staat in geen enkel geval in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
 5. HERROEPINGSRECHT
  De koper heeft het recht om af te zien van de aankoop van de wenskaartjes, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Indien de koper afziet van de aankoop, dan kan er een retour aangevraagd worden per mail. Graag vermelding wie het terugzendt, de reden waarom en de factuur die erbij hoorde.

Als de koper van het herroepingsrecht gebruik wil maken, dient hij de goederen in originele staat (m.a.w. ook onbeschreven) en verpakking terug te sturen naar Rafe & Shiro’s, Binnenveldstraat 106 te 3590 Diepenbeek, België. De retourzending gebeurt op risico en kosten van de koper. Na ontvangst van het retourpakket, stort Rafe & Shiro’s het door de koper betaalde bedrag (exclusief verzendkosten) terug op diens rekening.
Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht worden teruggestuurd, wordt het bedrag niet terugbetaald. Indien de koper in de plaats van het bedrag een andere product wil, dient hij de verzendkosten hiervan te betalen.

Opgelet: op maat gemaakte producten worden niet terug genomen! Voor op maat gemaakte producten wordt alles op aanvraag aangekocht en verwerkt. Leverancier neemt de aangekochte materiaal niet terug.

 1. OVERMACHT
  Rafe & Shiro’s is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productie onderbrekingen, brand, technische panne, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, transport vertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze niet voorzienbaar.
 2. PRIJZEN, BETALING EN PRODUCTINFORMATIE
  Al onze prijzen in de shop zijn incl. BTW en exclusief verzendkosten. U kan betalen met Bancontact, Visa en Ideal. Kaartjes, sjablonen en stickers passen in uw brievenbus. U hoeft hier niet speciaal voor thuis te blijven. Houten muurdecoraties passen niet in de brievenbus, maar via aantekende verzending kan U uw pakketje volgen zodat U zeker bent van levering.

Rafe & Shiro’s is bevoegd om de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het verleden of toekomst. Rafe & Shiro’s kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke menselijke of technische vergissing of verschrijving bevat. 

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 3590 DIEPENBEEK, Binnenveldstraat 106, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur.
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur. 
Ingeval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à ratio 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief of per mail 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten beloop van 10% van de openstaande bedragen.

Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper te schorsen of deze met onmiddellijk ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen. 

Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen etc. alsook de gegevens over gewichten, afmetingen, kleuren, op de website van Rafe & Shiro’s gelden slechts bij benadering, zijn louter indicatief, en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot verzoek van schadevergoeding. Rafe & Shiro’s is onder geen enkel beding aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten en/of onnauwkeurige afbeeldingen. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door mij te contacteren.

Alle producten van Rafe & Shiro’s dragen de stempel van Rafe & Shiro’s en op al deze producten rust auteursrecht. Dat houdt in dat al de werken, mits anders overeengekomen, niet mogen worden gekopieerd, of op een andere wijze vermenigvuldigd, noch nagemaakt worden. Indien één of meerdere werk(en) toch is/worden gekopieerd of nagemaakt, zullen wij juridische stappen ondernemen.

 1. PRIVACY
  Bewust van jouw vertrouwen in ons, zien we het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. De gegevens die verzameld worden wanneer je onze website gebruikt, de reden waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren, wordt uitgelegd op deze pagina. Zo snap je precies hoe er gewerkt wordt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Rafe & Shiro’s . Je dient je ervan bewust te zijn dat Rafe & Shiro’s niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Rafe & Shiro’s respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 Gebruik van onze diensten:

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken zoals naam, adres en emailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen laten uitvoeren.  Deze data zal niet gecombineerd worden met andere gegevens die we via jullie vernemen.

Communicatie:

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, kan het zijn dat de berichten tijdelijk bewaard worden. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens (naam, adres, emailadres) die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden tijdelijk opgeslagen, totdat de nodige antwoorden verschaft worden.

Cookies:

Algemeen:

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de beveiligde server. Zo kunnen we zien hoe jij de website gebruikt, welke onderdelen U bezocht, het land waaruit U onze site bezoekt. Wij kunnen U niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat ons toe om statistieken hieruit op te maken, alsook meer gerichte communicatie te verzenden.

Wat omvat een cookie?

Het klikken op bepaalde knoppen, inloggen of een opname van de pagina’s welke door de gebruiker werden bezocht, zelfs maanden of jaren geleden. Hoewel cookies geen virussen kunnen bevatten en geen malware kunnen installeren op de gast computer, worden tracking cookies en vooral third-party tracking cookies vaak gebruikt als manieren om lange termijn gegevens van de browsergeschiedenis van individuen samen te stellen – een grote privacy bezorgdheid dat aanleiding vormde voor de Europese en Amerikaanse wetgevers om actie te ondernemen in 2011. Deze cookieverklaring is in overeenstemming met de huidige Belgische Wet (Wet van 10/07/2012 tot vaststelling van bepalingen betreffende de elektronische communicatie, BS 20/9/2012).

Onze website maakt gebruik van verschillende cookies:

 • de noodzakelijke cookies: deze cookies die strikt noodzakelijk om u in staat te stellen te surfen op de Website resp. gebruik te maken van het Platform of om bepaalde functies, dewelke u hebt aangevraagd, te voorzien.
 • functionele cookies: verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van voorkeuren
 • tracking cookies: Deze cookies zullen gebruikerssessies overleven. Wanneer de Max-Age van een permanente cookie is ingesteld op 1 jaar, dan zal binnen dat jaar de initiële waarde, opgenomen in die cookie, terug verzonden worden naar de server iedere keer de gebruiker de server bezoekt. Dit wordt gedaan om essentiële informatie op te slaan, zoals hoe de gebruiker initieel naar de Website is gekomen. Om deze reden worden ze ook wel tracking cookies genoemd. Bijvoorbeeld, zodra u de gewenste taal hebt gekozen, zal de Website uw voorkeur opnemen in een permanente cookie en opslaan op uw browser. Wanneer u daarna opnieuw de Website bezoekt, zal de Website die permanente cookie gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt geleverd in de door u gewenste taal.
 • Prestatie cookies: Deze cookies helpen om de prestaties van de Website te verbeteren en aldus zo een betere gebruikerservaring te voorzien. Rafe & Shiro’s maakt gebruik van JouwWeb analytics. Het registreert welk dag een bezoeker is langs geweest, op welke pagina’s er gekeken werd.
 • Third party cookies: Om haar communicaties te ondersteunen heeft Rafe & Shiro’s haar inhoud verankerd in sociale media kanalen, zoals onder meer Pinterest, Facebook en Instagram. De kanalen die Rafe & Shiro’s gebruikt kunnen cookies bevatten van deze websites en Rafe & Shiro’s controleert deze niet. U dient de relevante website van deze derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies.

 Cookies uitschakelen

Er zijn een aantal opties beschikbaar om het opslaan van cookies te voorkomen. Gelieve de websites van de verschillende browsers te bezoeken om te leren hoe je de opslag van cookies kan blokkeren. Het is goed te beseffen dat wanneer u beslist om al uw cookies te verwijderen u hoogstwaarschijnlijk al uw gebruikersnamen en paswoorden op alle websites die u bezoekt, moet deze opnieuw ingegeven worden,  waar u dus voordien niet eens moest over nadenken. Zoals reeds vermeld, kunnen cookies een echte aanwinst zijn voor uw surfervaring op het web. Wenst u meer te weten over cookies, gelieve de website www.allaboutcookies.org te bezoeken. Deze website voorziet meer informatie over cookies, legt gedetailleerd uit hoe je de cookies die u vindt, kunt verwijderen en het toont u hoe u vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.

Updaten cookie BELEID

Rafe & Shiro’s is gerechtigd om deze cookie policy te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en onze privacy pagina of cookie pagina te bekijken om zeker te zijn dat U kennis heeft genomen van de eventuele wijzigingen.

Van zodra een nieuwe cookie policy uitwerking zal krijgen, zal uw toestemming omtrent het gebruik van cookies wederom gevraagd worden.

Indien u onze website raadpleegt, is het aangewezen om de cookies in te schakelen. Echter, ingeval U dit niet wilt, bent U uiteraard vrij om deze niet in te schakelen.

Doeleinden:

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden:

De informatie zal niet direct met derden gedeeld worden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van uitvoering van onze diensten en de optimalisering ervan (zoals, maar niet beperkt tot verwerking van betalingen, database management.

Indien het noodzakelijk is dat Rafe & Shiro’s in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Ongeacht het voorgaande, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens dienen openbaar te maken aan bepaalde bevoegde autoriteiten. Dit ingeval het op basis van grond van de wet betreft of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

In alle overige gevallen zal Rafe & Shiro’s uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer U hiervoor toestemming heeft gegeven en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Uw rechten:

 • Informatie opvragen: Ingeval U beroep wilt doen op uw rechten of vragen heeft omtrent onze verwerking van uw data, graag contact op te nemen via info@rafeandshiro.be
 • Rafe & Shiro’s verleent U graag toegang tot uw persoonsgegevens bij ons.
 • Ingeval uw persoonsgegevens onjuist zijn, of vervolledigd dienen te worden, dan is dit perfect mogelijk. Geef ons een seintje en wij passen het aan.
 • Wilt U liever uw persoonsgegevens schrappen, dan kan dit uiteraard ook. U heeft ook de mogelijkheid een beperking aan te vragen betreft de verwerking van deze persoonsgegevens.
 • U kunt een verzet van verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen: ingeval U geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten wilt ontvangen, graag een seintje naar rafeandshiro@hotmail.com  en wij schrappen U uit de lijst.

Beveiliging persoonsgegevens:

Rafe & Shiro’s verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van

– ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens

– verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Rafe & Shiro’s zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud, met datacenter(s).

 Update Privacy Verklaring:

Rafe & Shiro’s kan op elk gewenst moment de Privacy Verklaring aanpassen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving door een nieuwe versie te plaatsen op de Website.

Om die reden is het ten zeerste aangeraden om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de meest recente versie wordt steeds aangepast en is onderaan de Privacy Verklaring terug te vinden.

Andere websites:

De website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Rafe & Shiro’s verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Vragen, feedback en klachten:

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Rafe & Shiro’s uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve contact op te nemen:

 • Via e-mail: rafeandshiro@hotmail.com
 • Via post: Rafe & Shiro’s, Binnenveldstraat 106 te Diepenbeek

Indien u klachten heeft omtrent de manier waarop Rafe & Shiro’s uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Veranderingen:

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Datum privacy: 01/09/2021

 1. BEWIJS
  Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (vb. e-mail, back-ups, …)
 2. SCHEIDBAARHEID
  Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
 3. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN
  Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper en deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumenten ombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentendienst bereiken via deze link: www/consumentenombudsdienst.be/nl 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doe op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://webgate.ec.europa.eu/odr